300 هزار تومان با شماره پیگیری 741587 برای اکانت دوساله فوراور واریز کردم و رسیور مدیا استار 4500 فراری با شماره سریال 188745125489 دارم